Ervin László: Myslete akášicky … svět se mění

Text v původním znění vyšel pod názvem Akashic Think… World Changing v online magazínu Huffington Post 25.7. 2012.

 

“Významné problémy naší doby nemůžete řešit týmž druhem myšlení, které je způsobilo.”
Albert EINSTEIN

“Svět není mimo mne a já nejsem vně světa. Svět je ve mně a já jsem ve světě.”

Je to pravda? A co to znamená pro mne a pro můj svět?
Tento výrok je prvním pilířem toho, co jsme v našem předcházejícím blogu nazvali akášickým vědomím. Jde o pouhou představu, přitažlivou avšak nepodloženou myšlenku new age, anebo má tento výrok oporu v realitě? A pokud je skutečně pravdivý, co to pro mě a pro můj svět znamená?
První věc, kterou je třeba uvést, je to, že tento zdánlivě new age spirituální výrok – “Svět není mimo mne a já nejsem vně světa. Svět je ve mně a já jsem ve světě.” – má vědecký základ. Jeho přijetí není zbožným ani bláznivým přáním. Je to nové “paradigma”, které vzniká ve vědě, paradigma inkluzivní, skutečné a okamžité jednoty. Je základem uvedeného výroku i základem vědomí jednoty, které se právě teď ve světě vynořuje. Nazývám ho “akášickým” paradigmatem.
Akášické paradigma nám říká, že žijeme ve vzájemně propojeném, skutečně nelokálním světě. Všechno, co se děje na jednom místě se děje také na jiném a v nějakém smyslu se to odehrává všude. Toto je význam nelokálnosti. Jde o mnohem víc než o klasickou představu, že jedna věc působí na druhou, podobně jako jedna kulečníková koule zasahuje druhou kouli a propůjčuje jí svou hybnost. Klasické působení příčiny a účinku je omezeno klasickými hranicemi prostoru a času – i elektromagnetické vlny se zmenšují v prostoru a s časem ustávají. Pravá nelokálnost znamená, že jedna věc působí na jinou věc i na všechny ostatní věci přímo a trvale. Každá jednotlivá věc trvale působí na celý svět.
Zní vám to jako něco fantastického? Ne – to je věda. Kvantová věda. Tento svět je gigantický kvantový systém, v němž všechny věci a nikoli jen super malé kvantové věci, jsou “propleteny”, vnitřně a bezprostředně spolu navzájem spojeny. Rozpoznání této skutečnosti je životně důležité pro naše vlastní dobré bytí a pro přežití celého lidstva. Níže uvidíme proč. Ale nejprve několik slov o tom, co tato představa znamená pro náš běžný obraz světa.

—–

Akášické paradigma převrací náš současný obraz světa na hlavu. V kontextu našeho každodenního života si myslíme, že věci, které vidíme jsou reálné a že prostor, do něhož jsou zapuštěny, je prázdný a pasivní. Toto dnes zcela převracíme. Je to prostor, který je reálný a věci, které se kolem nás v prostoru pohybují, jsou tím, co je sekundární. Věci jsou projevy prostoru, jsou do něj zapuštěny, přesněji řečeno, jsou manifestacemi té základní plodivé a vzájemně propojené matrice, která naplňuje prostor. To je onen hluboký rozměr světa, který starověcí rišiové nazývali akášou a jejich intuici dnes potvrzují nejprogresivnější vědy.
Fyzikové si dnes uvědomují, že kosmos není prázdný a pasivní; je zaplněnou, aktivní kosmickou matricí, sjednoceným polem. Toto pole je základem a věci, které poznáváme jako reálné věci – atomy, molekuly a organismy, hvězdy a galaxie – jsou vzory a struktury v tomto základě. Fermiony, leptony, bosony a celá ta “zoologická zahrada částic”, které se dnes ukazují ve fyzikálních experimentech (včetně právě objevených Higgs-bosonů, jež objasňují, proč věci ve vesmíru mají hmotnost), se nejenom v tomto základě objevují: ony jsou tímto základem – jsou s tímto základem neoddělitelně za jedno. Jsou to projevy pole, které zcela zaplňuje to, o čem jsme se domnívali, že je “pouze prostorem”.
Existuje praktická metafora pro pochopení této představy. Uvažujte o vlnách, které se šíří na povrchu moře. Když na tento povrch hledíte, pozorujete, jak se vlny pohybují ke břehu, jak se táhnou za lodí a jak se navzájem prostupují s dalšími vlnami. Vlny se pohybují od jednoho bodu moře ke druhému, leč v moři neexistuje nic, co by se tímto způsobem pohybovalo: molekuly vody na povrchu se nepohybují z jednoho místa ke druhému, pohybují se pouze nahoru a dolů. Pohyb vln je tedy iluzí – nikoli iluzí v tom smyslu, že neexistuje nic, co by s ním nekorespondovalo, ale v tom smyslu, že tento pohyb není tím, čím se jeví být. Vlny se sice po povrchu moře šíří, ale samotná mořská voda ne.
Aplikujme to samé na pohyb věcí v prostoru. Věci se nepohybují napříč prostorem nebo přes prostor – pohybují se v prostoru, přesněji řečeno se pohybují uvnitř prostoru. Jsou prostorem přepravovány. Prostor není prázdný a pasivní: podobá se moři ve vztahu k vlnám, které se vynořují na jeho povrchu. Je oním bazálním tělem, které tvoří vlny, kosmickou matrici, která generuje a vzájemně spojuje částice a atomy, organismy a galaxie, které kolem sebe vidíme.
To však neznamená, že vy a já a všechny věci kolem nás bychom byli pouhou iluzí; znamená to pouze, že nejsme tím, čím se zdáme být. Reálný svět není arénou od sebe oddělených lidí a od sebe oddělených věcí, které se pohybují napříč prostorem, který leží mezi nimi; je to povrch hluboké kosmické matrice. Všechny věci jsou součástí této matrice, jsou vyjadřovány uvnitř ní a její prostřednictvím.
Akášické vědomí je vědomí, že jsem součástí této celistvosti. Jsem součástí světa a svět je mojí součástí. Iluzí není vědomí jednoty se světem, ale vědomí oddělenosti od světa. To je nebezpečná iluze. Pokud se domnívám, že jsem od vás a od světa radikálně oddělen, jsem sváděn k tomu využívat vás i světa, abyste sloužili mým vlastním separátním zájmům. To je to, co moderní lidé dělali během minulých tři sta a více let. Tradiční národy respektovali své druhy v kmeni i svět kolem sebe. Věděli, že jsou součástí jeden druhého. Byli spojeni. Moderní lidé jsou nespojení – nebo tímto způsobem uvažují.
To je nebezpečné. Potřebujeme znovu nabýt naše vzájemné spojení jednoho s druhým, s přírodou a s celým světem. Je dobré poznat, že toto spojení není žádnou fantazií, ale realitou světa nelokálního, světa trvale vzájemně propojeného. Toto uvědomění mění naše hodnoty i naše aspirace, mění to, jak uvažujeme, i to, jak ve světě jednáme. Může být klíčem k našemu vlastnímu dobrému bytí i klíčem pro přežití a rozkvět celého lidského společenství.

Váš Á-tým (Ákášický tým): Ervin László, Charlie Stuart Gay, Györgyi Szabo, Kingsley Dennis, Alexander László a Ibolya Kapta

Do češtiny přeložil Jiří Zemánek